නම  තනතුර සුදුසුකම්
සමින්ද ජයසේකර මහතා සභාපති

LL.B, Atorney-at-Law

ආචාර්ය ලෝහිත සමරවික්‍රම මහතා සාමාජික

Hon. Consul General

Consulate of the Czech Republic

මහාචාර්ය ලාල් ජී. චන්ද්‍රසේන මහතා සාමාජික

B.Sc (Liverpool), Ph.D (Liverpool) F.R.S.C

තාරක වික්‍රමතුංග මහතා සාමාජික

B.Sc (University of Colombo)

Physics/Chemistry

M.A (International Relations) University of Colombo

එම්.ජී.ඩබ්.එම්.ඩබ්.ටී.බී. දිසානායක මයා සාමාජික

B.Sc. (Hons), (Peradeniya), M.Sc. (University of Sri Jayewardenepura), M.Sc. (Netherlands)

කේ.වී.අයි. මල්ලිකා මිය අමාත්‍යාංශ නිරීක්ශක

Senior Assistant Secretary (Tenders),

Ministry of Power and Renewable Energy

ආර්.එම්.ජේ. රස්යනාක මයා

මහා භාණ්ඩාගාර නිරීක්ශක

Accountant,

Ministry of Finance

B.Sc. Management, Rajarata University of Sri Lanka