பெயர் பதவி தகுதிகள்
திரு சமிந்த ஜயசேகர தலைவர் LL.B, Atorney-at-Law
டாக்டர் லோஹிதா சமாரவிக்ரமா உறுப்பினர்

Hon. Consul General

Consulate of the Czech Republic

பேராசிரியர். லால். சந்திரசேன உறுப்பினர்

B.Sc (Liverpool), Ph.D (Liverpool) F.R.S.C

திரு. தாரக விக்ரமாத்துங்க
உறுப்பினர்

B.Sc (University of Colombo)

Physics/Chemistry

M.A (International Relations) University of Colombo

திரு எம்.கி.டாப்.எம்.டாப்.டி.பி. திசாநாயக்க
உறுப்பினர் B.Sc. (Hons), (Peradeniya), M.Sc. (University of Sri Jayewardenepura), M.Sc. (Netherlands)
திருமதி கே.வி.ஐ. மல்லிகா அமைச்சு இருந்து கண்காணிப்பாளர் Senior Assistant Secretary (Tenders),         Ministry of Power and Renewable Energy

திரு. ஆர்.எம்.ஜே. ரசனையாக

பொது கருவூலத்திலிருந்து மேற்பார்வையாளர்

Accountant,

Ministry of Finance