சர்வதேச தேவைப்பாடுகள்

 தலைப்பு
அமுலாக்கல் திகதி
நிலைமை
அணு விபத்தொன்றை முன்கூட்டியே அறிவிக்க வேண்டுமென்ற இணக்கப்படாடு 1991-02-11 ஏற்றுக்கொள்ளல:1991-01-11
அணு விபத்து அல்லது சதிர்வீச்சு அவசர நிலைமையொன்றில் உதவுதற்கான இணக்கப்பாடு 1991-02-11 ஏற்றுக்கொள்ளல:1991-01-11
அணுப் பாதுகாப்புக்கான இணக்கப்பாடு 1999-11-09
ஏற்றுக்கொள்ளல: 1999-08-11
ஐஏஈஏ (ஆர்எஸ்ஏ) இனால் தொழில்நுட்ப உதவி வழங்குவதனை கருத்திற்கொண்டு குறைநிரப்பு உடன்படிக்கையினை திருத்துதல் 1979-09-18
கைச்சாத்திடல: 1979-09-18
அணு விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புடைய 1987 இன் பிராந்திய ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கை மற்றும் பயிற்சிக்கான மூன்றாவது உடன்பாடு 2002-04-26
ஏற்றுக்கொள்ளல: 2002-04-26
அணு ஆயுதங்களின் பெருக்கமின்மை மீதான உடன்பாட்டுடன் சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு பிரயோகங்கள் 1984-08-06
கைச்சாத்திடல: 1980-07-05
நடைமுறைத் திகதி:
1984-08-06