2017 නොවැම්බර් මස 29 සහ 30 යන දිනවල ත්‍රිකුණාමලය, නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් රසායනික, ජීව විද්‍යාත්මක, විකිරණ හා න්‍යෂ්ටික හදිසි ප්‍රතිචාර පිලිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදඅතරන්‍යෂ්ටික හා විකිරණශීලි සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් දේශන හා ක්ෂේත්ර අභ්‍යාස පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට ආරාධනා කරන ලදී.

ආරම්භක පියවරක් ලෙස ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රායෝගික සැසියකට වැඩි කාලයක් වෙන් කිරීම සඳහා වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ 2017 නොවැම්බර් 21 වන දින දේශනයන් පවත්වන ලදී.

වැඩමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් H.L. අනිල් රංජිත් මහතා සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය භාවිතය පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ භූමිකාව පිළිබඳ ප්‍රධාන දේශනයක් පවත්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා ප්‍රයෝගික පළපුරුද්ද ලබා ගැනීම සඳහා "වරායේ විකිරණශීලි ද්‍රව්‍ය විකාශනය" පිළිබඳ ක්ෂේත්ර අභ්‍යාසයක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව කටයුතු කරන ලදී 

ඔවුන්ගේ CBRN ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා සාකච්ඡා වටයක් පැවැත්වූ අතර අනිල් රංජිත් මහතා එම කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු විය. ඔහුශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහභාගීවන්නන්ගේ CBRN ගැටළු නිරාකරණය කර අසල්වැසි රටවල න්‍යෂ්ටික බලාගාර ආසන්නව සිදුවිය හැකි අනතුරු හා බලපෑම් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබාදුනි.

1

2

3

4

5

6