ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම (EMP) කෙටුම්පත විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ පළමු  රැස්වීම 2018 .02.02 දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමේ අරමුණ වූයේ, සැලසුම් කර ඇති සැලැස්ම සඳහා මෙම කොටස්කරුවන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමයි. 2014 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනතේ 58 (1) සහ (2) වගන්ති යටතේ ලබා දී ඇති බලතල අනුව මෙම සැලසුම කෙටුම්පත් කරන ලදී. 2005 අංක 13 දරණ ආපදා කළමනාකරණ පනතට අනුව මෙම සැලැස්ම අත්‍යවශ්‍ය වේ.ශ්‍රී  ලංකාව තුළ සිදුවියහැකි විකිරණ මගින් සිදුවිය හැකි හදීසි තත්වයන් හා අසල්වැසි රටවල සිදු විය හැකි න්‍යෂ්ටික හදිසි අවස්ථා වලදී ජාතික හදිසි ආපදා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික සංවිධාන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් හඳුනාගෙන ඇත.රැස්වීම සඳහා නියෝජිත ආයතන වලින් නියෝජිතයින් සහභාගී වූ අතර හදිසි කලමනාකරණ සැලැස්මේ ඵලදායී සාකච්ඡාවක් එදින පවත්වනු ලැබිණි. ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම (EMP) කෙටුම්පත විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ පළමු  රැස්වීම 2018 .02.02 දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමේ අරමුණ වූයේ, සැලසුම් කර ඇති සැලැස්ම සඳහා මෙම කොටස්කරුවන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමයි.

 • ආපදා පූර්ව සූදානම සහ ප්‍රතිචාර අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
 • ශ්‍රී ලංකා වෙරළ ආරක්ෂක මධ්‍යස්ථානය
 • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
 • පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
 • කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
 • ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව
 • ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
 • ශ්‍රී ලංකා රේගුව
 • ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා  ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා 
 • ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
 • ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
 • ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම
 • ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය
 • රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව
 • මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය
 • ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය
 • ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව
 • ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය

මෙම සම්මේලනයේ සමාරම්භක සැසිවාරයට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවෙහි සභාපති වෛද්‍ය සමන් හේවාමාන මහතා සහභාගී වූ අතර ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඔහුගේ මැදිහත්වීම අගය කෙරිණි.ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවෙහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් රංජිත් මහතා මෙම සමාරම්භක සැසිය සඳහා සහභාගී වූ අතර ජාතික න්‍යෂ්ටික හෝ විකිරණ හදිසි ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම එළිදැක්වීමේ වැදගත්කම ඔහු විසින් පහදා දුනි. මෙම සැලසුම සකස් කිරීමේ වගකීම ලද නියෝජ්‍ය  අධ්‍යක්ෂ ප්‍රගීත් කඩදුන්න මහතා විසින් ඒ පිළිබඳ මූලික දේශනයක් පවත්වන ලදී. මෙම සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශවකරුවන් අතර ඵලදායී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර මාසයකට පසුව ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට එකඟ විය. පාර්ශ්වකරුවන් විසින් සපයන ලද අදහස් අනුව මෙම සැලැස්ම සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව අන්තර්ජාතික පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියේ සහභාගීත්වයෙන් වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට නියමිතය. අවසන් කෙටුම්පත අනුමත කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

1

1

1

1