ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යුකියා අමානෝ මහතාගේ නිල සංචාරය තුල 2018.03.15 දින පැවති අතර  ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ හා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු සාමාජිකයින් සහභාගි වීමෙන් ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයට ගෞරව දැක්වීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ විශේෂ උත්සවයක් පවත්වනු ලැබීය.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අජිත් පී. පෙරේරා සහ අමාත්‍යංශ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ යන මහත්වරුන් මේ සඳහා සහභාගී විය. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේහි සභාපති ලක්ෂිත ජයවර්ධන මහතා පිළිගැනීමේ කථාව පවත්වමින් මෙම උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවෙහි අරමුණ පැහැදිලි කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නියාමන යටිතල පහසුකම් පිලිබදව ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් රංජිත් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ අනාගත සහාය ශ්‍රී ලංකාවේ නියාමන ක්‍රමවේදය වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වන බව ද ඔහු සඳහන් කෙළේය.පසුව රාජ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් රැස්වීම ඇමතූ අතර, විවිධ අංශවල න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණ සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියට ස්තුතිය පුද කළේය.

යුකියා අමානෝ මහතා රැස්වීම අමතමින් පැවසුවේ, ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සිය න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය දියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ නිරන්තරෙයන් කටයුතු කරන බවයි. අනාගත පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පරමාණුක ශක්ති ඒජන්සියේ  සහාය ලබාදෙන බවද ඔහු පැවසිය.

උත්සවය සඳහා ස්තුති කථාව පවත්වන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සමන් හේවාමාන මහතා විසිනි.