අපේ දැක්ම

අයනීකරණ විකිරණයෙන් සිදුවිය හැකි අනර්ථකාරී බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වන රටක්

 

අපේ මෙහෙවර

කාර්යක්ෂම හා ඵලදයී නියාමන පාලන ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් අයනීකරණ විකිරණයෙන් සිදුවිය හැකි අනර්ථකාරී බලපෑම් වලින් සාමාන්‍ය මහජනතාව, රෝගීන්, විකිරණ ශ්‍රමිකයන් සහ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම.

 

නියාමන සභාවේ බලතල

 • විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවන හදිසි තත්ත්වයන් වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම
 • අයනීකාර විකිරණයෙන් මතුවන හානි හෝ අලාභ පිළිබඳ අවදානමින් සුරක්ෂිතතාවය හා ප්‍රවේසම ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියාකිරීම
 • සභාවේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ වෙනත් අදාළ පුද්ගලයන්ට හෝ පුද්ගල මණ්ඩලයන්ට පුහුණුව ලබාදීම
 • ප්‍රභවයන්ගේ ප්‍රවේසම සහ සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව පාර්ශවයක් වන ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්, සම්මුති සහ අදාළ ප්‍රෝථකෝල සහ එකඟතාවයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැඳීම් ඉටුකිරීම පිණිස අවශ්‍යය වන පියවර ගැනීම
 • පනතේ විධි විධාන සහ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියෝග හෝ රීති සහ යම් බලපත්‍රවල කොන්දේසි පිළිබඳ දක්වන අනුකූලතාව නිශ්චය කිරීම සඳහා වූ ක්‍රියා පිළිවෙත් සහ පහසුකම් පරීක්ෂා කිරීමල සමාලෝචනය කිරීම සහ ඇගැයීම
 • බලපත්‍ර සහිත ක්‍රියා පිළිවෙතක් පවත්වා ගෙන යනු ලබන යම් ස්ථානයක ප්‍රවේසම් රහිත හෝ ප්‍රවේසම් රහිත විය හැකි තත්ත්වයක් සොයාගනු ලැබුවහොත් ගතයුතු යයි නියමිත නිවැරදි කිරීමේ පියවර සම්බන්ධයෙන් විධාන නිකුත් කිරීම
 • විකිරණ මැනීම සහ විකිරණ මිනුම් උපකරණ ක්‍රමාංකනය කිරීම පිළිබඳ සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට සම්බන්ධ ආයතන හෝ පුද්ගලයන්ට අනුමැතිය ලබා දීම
 • ආරක්ෂාව සහ හදිසි අවස්ථා පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • අනුකූල නොවීමට එරෙහිව බලාත්මක කිරීමේ පියවර ගැනීම

 

නියාමන සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සපුරාලන අයනීකරණ විකිරණ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ භාවිතයන්ට බලපත්‍ර ලබා දීම.
 • පනත යටතේ පනවා ඇති අවශ්‍යතා සහ නිකුත් කර ඇති බලපත්‍රවල දක්වා ඇති කොන්දේසි වලට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
 • පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූල වීම සහ අනුකූල නොවීම බලාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර ගැනීම.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතා වන සියලුම විකිරණ ප්‍රභවයන් පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු ජාතික ලේඛනයක් නඩත්තු කිරීම
 • අයනීකරණ විකිරණවලින් ආරක්ෂා වීම, ප්‍රභවයන් සහ න්‍යෂ්ටික හා අනෙකුත් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යවල ආරක්ෂාව සහ විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය සහ වෙනත් සමාන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද හොඳම භාවිතයන් පදනම් කරගෙන විකිරණ ආරක්ෂණයට අදාළ නියාමනය, රීති, කේත සහ ප්‍රමිති සකස් කිරීම සහ අයනීකරණ විකිරණ යොදාගැනීම
 • ශ්‍රී ලංකාව පක්ෂයක් වන ප්‍රභවයන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්, සම්මුතීන්, අදාළ ප්‍රොටෝකෝල සහ ගිවිසුම් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැඳීම් ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම
 • න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම සහ විකිරණ සේවකයින් පුහුණු කිරීම විකිරණ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක අංශ පිළිබඳව පුහුණු කිරීම.
 • විකිරණශීලී අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය අධීක්ෂණය කිරීම.
 • විකිරණ පහසුකම් ඉදිකිරීම සඳහා ගොඩනැගිලිවල සැලසුම් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම
 • විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ආනයනය / අපනයනය කිරීම සඳහා බලය පැවරීම