ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ආරාධනයකට අනුව 2018 මාර්තු 29 දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් කටුනායක ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගිනි නිවීම් පාසලේ නිලධාරීන් සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩමුළුව සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ සිදුවීම් හා ඒවාට සුදානම් වීම පිලිබඳ දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස ඇතුලත් විය.

මෙම දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස සිදු කරන ලද්දේ න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ සහ ඒවාට අවශ්‍ය වන උපකරණ පිලිබඳ හසල දැනුමක් ඇති ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක K.K.P.I.K. කඩදුන්න මහතා සහ විද්‍යාත්මක නිලධාරී H.J. ප්‍රේමකුමාර මහතා විසිනි.

දේශන කිහිපයකින් පසුව “විකිරණ හදිසි අවස්ථාවකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම” පිලිබඳ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාසක් සුදානම් කරන ලදී. එහිදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගිනි නිවීම් පාසලේ නිලධාරීන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කණ්ඩායම් කිහිපයකට බෙදා එක් එක් කණ්ඩායම් වල කාර්යභාරයන් සිදුකිරීමට ලබා දුන් අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් මාර්ගෝපදේශන ලබාදෙන ලදී.

දේශන සහ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස අවසානයේ ලද පුහුණුව හා එහි ප්‍රතිපල පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්ද සිදු කරන ලදී.