ශ්‍රී ලංකා නාවුක හමුදාවේ නාවුක හා සමුද්‍රීය ඇකඩමිය විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් නාවික හමුදාවේ අභ්‍යාසලාභී ඉංජිනේරු යාන්ත්‍රික නාවිකයින් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාවක් පවත්වන ලදී. ඉහත ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් එක්දින පුහුණු පාඨමාලාවක් 2018 අප්‍රේල් 24 දින උදැසන 9 සිට සවස 4 දක්වා පවත්වන ලදී. මෙම පාඨමාලාවේ මුලික අරමුණ වුයේ විකිරණ හා න්‍යෂ්ඨික තාක්ෂනය පිලිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවෙහි කාර්යභාරය පිළිබදව පුළුල් දැනුමක් ලබාදීමයි. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් “මුලික විකිරණ භෞතික විද්‍යාව, විකිරණ වල ජීව විද්‍යාත්මක බලපෑම්, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නීති පද්ධතිය සහ අවශ්‍යතාවන්, විකිරණ හදිසි අවස්ථාවන්හිදී සුදානම් කිරීම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම, න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ යෙදීම්” පිළිබද දේශනයන් පවත්වන ලදී. මෙම දේශන වලින් පසුව “විකිරණ මිනුම් උපකරණ සහ ඒවා ප්‍රයෝගිකව භාවිතය ” පිලිබඳ අභ්‍යාසක් සුදානම් කරන ලදී.

1

1

1

1