ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා - V2025” ප්‍රදර්ශනය සඳහා ප්‍රදර්ශන කුටියක් ඉදිරිපත් කල අතර එමගින් මුලිකව අ.පො.ස (උ.පෙළ) විද්‍යා විෂය ධාරාව් හදාරන සිසුන් හට සහ කාර්මික හා වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අයනිකාරක විකිරණ භාවිතා කරන්නන් සහ මහජනතාව සඳහා “අයනිකාරක විකිරණ වල භාවිත” පිලිබඳ දැනුම ලබාදීම සිදු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභා ප්‍රදර්ශන කුටිය “අයනිකාරක විකිරණ, ඒවායේ භාවිත, විකිරණ අනතුරු සහ ඒ සඳහා සුදානම, භාවිතා කරන උපකරණ” පිලිබඳ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ සහ පෝස්ටර් වලින් සමන්විත විය.

ඒවා මගින්,

  • අයනීකරණ විකිරණ පිලිබඳ මුලික කරුණු, මිනුම් සහ විකිරණ ආවරණ පිළිබද විදහා දැක්වෙන ආකෘතිය.
  • විකිරණ හදිසි අපදා සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ.
  • ඉහල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුත් විකිරණ ප්‍රභව වල භෞතික ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ.
  • විකිරණශීලි උපකරණ සහ ප්‍රභව ආරක්ෂාකාරීව භාවිතා කිරීමේ ක්‍රම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ අයනිකාරක විකිරණ නියාමන කටයුතු සිදුවන ආකාරය.

පිළිබද පුළුල් දැනුමක් සියලු දෙනා හට ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් හට හැකි විය.

1

2

3