ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් ගුවන් හමුදාවේ පුහුණු ගිනි නිවීම් භටයන් 49 ක් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාවක් 2018 සැප්තැම්බර් 06 දින උදැසන 9 සිට සවස 4 දක්වා පවත්වන ලදී. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් “මුලික විකිරණ භෞතික විද්‍යාව, විකිරණ වල ජීව විද්‍යාත්මක බලපෑම්, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නීති පද්ධතිය සහ අවශ්‍යතාවන්, විකිරණ හදිසි අවස්ථාවන්හිදී සුදානම් කිරීම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම, න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ යෙදීම්” පිළිබද දේශනයන් පවත්වන ලදී. මෙම දේශන වලින් පසුව “විකිරණ මිනුම් උපකරණ සහ ඒවා ප්‍රයෝගිකව භාවිතය ” පිලිබඳ අභ්‍යාසක් සිදු කරන ලදී.

1

2

3

4

5

6