ශ්‍රී ලංකා පොලිස් (විශේෂ කාර්ය බලකායේ) ආරාධනයකට අනුව 2019 මාර්තු 06 සිට 08 දක්වා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් කටුකුරුන්ද ශ්‍රී ලංකා පොලිස් (විශේෂ කාර්ය බලකාය) පුහුණු පාසලේ නිලධාරීන් සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩමුළුව සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ සිදුවීම් හා ඒවාට සුදානම් වීම පිලිබඳ දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස ඇතුලත් විය.

මෙම දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස සිදු කරන ලද්දේ න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ සහ ඒවාට අවශ්‍ය වන උපකරණ පිලිබඳ හසල දැනුමක් ඇති ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක K.K.P.I.K. කඩදුන්න මහතා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක S.S.K. කොළඹගේ මහතා විසිනි. විද්‍යාත්මක නිලධාරී H.J. ප්‍රේමකුමාර මහතා විසින් විකිරණ සමීක්ෂණ උපකරණ භාවිතය පිලිබඳ හඳුන්වා දීමක් සිදු කරන ලදී

දේශන කිහිපයකින් පසුව “විකිරණ හදිසි අවස්ථාවකදී විකිරණශීලි ප්‍රභවය සුරක්ෂිතතාවයට පත් කිරීම ”හා “විකිරණ හදිසි අවස්ථාවකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම” පිලිබඳ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාසයන් සුදානම් කරන ලදී. එහිදී ශ්‍රී ලංකා පොලිස් (විශේෂ කාර්ය බලකායේ) පුහුණු පාසලේ නිලධාරීන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කණ්ඩායම් කිහිපයකට බෙදා එක් එක් කණ්ඩායම් වල කාර්යභාරයන් සිදුකිරීමට ලබා දුන් අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් මාර්ගෝපදේශන ලබාදෙන ලදී.

දේශන සහ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස අවසානයේ ලද පුහුණුව හා එහි ප්‍රතිපල පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්ද සිදු කරන ලදී.

1

2

3

4

5

6