වෛද්‍ය, කර්මාන්ත හා පර්යේෂණ ක්‍ෂේත‍්‍රවල භාවිතවන විකිරණ හා විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය සහා අදාල අවසර හා බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරීම මෙම අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

පහත ක‍්‍රියා පිලිවෙත් හා උපකරණ භාවිතය වෙනුවෙන් බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරීම මෙම අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

 විකිරණ චිකිස්තාව (දුර චිකිස්තාව, කෙටිදුර චිකිත්සාව)

 න්‍යෂ්ඨික වෛද්‍ය විද්‍යාව. ( චිකිස්තාව, සජීවස්ථ, නලාස්ථ පරීක්‍ෂා)

 වෛද්‍ය විකිරණවේදය. (සාමාන්‍ය හා ශල්‍යකර්ම අනුබද්ධිත පරීක්‍ෂා)

 වානිජ පෘථුත්කාරක යන්ත‍්‍ර (වෛද්‍ය උපකරණ හා ආහාර ජීවානුහරණය)

 ගැමා පෘථුත්කාරක යන්ත‍්‍ර (පර්යේෂණ හා රුධිර ජීවානුහරණය සදහා)

 කර්මාන්ත ක්‍ෂේත‍්‍රයේ විකිරණෙවිදයේ යෙදීම් වෙනුවෙන් (ගැමා හා X-කිරණ භාවිතය සදහා)

 න්‍යුට්‍රෝන උත්පාදක යන්ත‍්‍ර, න්‍යෂ්ටික ආමාත, මිහි විදමන් සැටහීම අකුණු සන්නායක භාවිතය වෙනුවෙන්

 විශ්ලේෂණ එක්ස් කිරණ උපකරණ,විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය අඩංගු විශ්ලේෂණ උපකරණ,එක්ස් කිරණ කුඩා කුටීර යන්ත‍්‍ර භාවිතය වෙනුවෙන්

 මුද්‍රා තබන ලද හා විවෘත විකිරණශිලි ප‍්‍රභව භාවිතය වෙනුවෙන්

 ප‍්‍රවිකිර උපකරණ හා විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය ආනයනය හා අපනයනය සඳහා

 විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය ප‍්‍රවාහනය සඳහා

 ප‍්‍රවිකිරඋපකරණ හා විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය අඩංගු උපකරණ නඩත්තු කිරීම හා සේවා සැපයීම වෙනුවෙන්

 විකිරණශිලි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය හා ගබඩා කිරීම වෙනුවෙන්

 විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හා මුදා හැරීම වෙනුවෙන්

 ප‍්‍රවිකිර උපකරණ හා විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය විකිණීම වෙනුවෙන්