බලපත‍්‍ර ලබාගෙන ඇති ස්ථාන වල විකිරණ ප‍්‍රවේශම හා සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් පරික්ෂා පැවැත්වීම


 වර්ගීකරණ 01 හා වර්ගීකරණ 02 යටතේ ඇති විකිරණශිලි ප‍්‍රභව වල භෞතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සුරක්ෂිතතා ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය සහය ලබා        දීම


 විකිරණශිලි ආරක්‍ෂාවට අදාල නීති හා රෙගුලාසි උල්ලංඝනය වන අවස්ථාවලදී ඊට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීම


 ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හා එක්ව ජාතික න්‍යෂ්ටික හදිසි අවස්ථා සැලැස්ම ක‍්‍රියාවට නැංවීම


 විකිරණශිලි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට අදාළ ජාතික ප‍්‍රතිපත්තිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම


 ශ‍්‍රි ලංකාව විසින් අත්සන් තබන ලද න්‍යෂ්ටික ප‍්‍රවේශම හා සුරක්ෂිතතාවයට අදාළ ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්ට අදාළ ජාතික වශයෙන් වු බැඳීම් ක‍්‍රියාත්මක            කිරීම


 ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති එජන්සියේ න්‍යෂ්ටික ප‍්‍රෙවිශම හා සුරක්ෂිතතාවයට සම්බන්ධව ජාතික ඇමතුම් යොමුව ලෙස ක‍්‍රියා කිරීම


 විකිරණ ආරක්ෂක නිලධාරීන් හා එම ක්ෂේත‍්‍රයේ වෙනත්් නිලධාරීන් සඳහා විකිරණ ආරක්ෂණයට අදාල පුහුණු වැඩසටහන් හා සම්මන්ත‍්‍රණ පැවැත්වීම


 මහජනතාවට විකිරණ ආරක්‍ෂාවට හා නියාමනයට අදාළ තොරතුරු සැපයීම