මෙම අංශය මගින් කරනු ලබන සේවා පිළිබඳ විස්තර සම්පාදනය වෙමින් පවතින අතර ලගදීම එම තොරතුරු ඉදිපත් කිරීමට නියමිතය.