ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව

 

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 2014 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත යටතේ 2015 ජනවාරි 01 වන දින ආරම්භ කරන ලද අතර දැනට එය විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. පනතෙහි විධිවිධානවලට අනුව, අයනීකරණ විකිරණ සම්බන්ධව නියාමනය කිරීම හා, විකිරණ ප්‍රභව වල ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම සහ විකිරණ ප්‍රභව වල ආරක්ෂාව සහ න්‍යෂ්ඨික සුරක්ෂිතතාව  පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතීන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ වගකීම් සහතික කිරීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට පැවරී ඇත. 2015 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ විෂය පථය යටතට පත් වූ අතර පසුව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතට පත්විය.

 

විකිරණ සහ විකිරණශීලී සමස්ථානික භාවිතා කරන්නන් සියලු දෙනාටම බලපත්‍ර ලබාදීම, විකිරණ ආරක්ෂණ පරීක්ෂණ සිදුකිරීම, විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ආනයනය සහ අපනයනය පාලනය කිරීම, විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය  නියාමනය, ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්වල සහ ජාතික සම්මුතීන්හි ජාත්‍යන්තර බැඳීම් සපුරාලීම සහතික කිරීම, න්‍යෂ්ඨික තාක්ෂණය සම්බන්ධ හා විකිරණ ආරක්ෂාව හා අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව පුහුණුවන් ලබා දීම සඳහා නියාමන සභාව ප්‍රධාන වශයෙන් වගකිව යුතුය. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් වාර්ෂිකව නිකුත් කරන බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව 400 ක් පමණ වන අතර විකිරණ හා ආරක්ෂා පරීක්ෂණ 200 ක් සිදු කෙරේ.

 

පරමාණුක බලශක්ති විෂය භාර ගරු අමාත්‍යතුමා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

 

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු රවී කරුණානායක මැතිතුමා කටයුතු කරයි.

 

 

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ පාලක මණ්ඩලය

 

පනතේ 14 වන වගන්තිය යටතේ සභාපතිවරයා සහ සාමාජිකයින් නියාමන සභාවට පත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යවරයාට බලය පවරා ඇත. නියාමන සභාව පහත සඳහන් පරිදි සභාපතිවරයා ඇතුළු සාමාජිකයින් පස්දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය යුතුය.

 

  1. න්‍යෂ්ඨික විද්‍යාව හා තාක්ෂණය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයන් හෝ විකිරණ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ විශේෂඥයින් තිදෙනෙක්
  2. නියාමන සභාවේ අරමුණු හා බැඳුනු හෝ සම්බන්ධ වන නීති ක්ෂේත්‍රවල අත්දැකීම් ඇති එක් පුද්ගලයෙකු
  3. පරිසර අමාත්‍යවරයා විසින් නම්කරන ලද පරිසර අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු හෝ අධ්‍යක්ෂ තනතුරට වඩා අඩු නොවන තනතුරක් දරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු

 

 

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමා

 

2015 නොවැම්බර් මස 3 වන දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ පළමු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස එච්.එල්. අනිල් රංජිත් මහතා පත් කරන ලදී. 1985 දී කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් BSc (භෞතික විද්‍යා-ගෞරව) උපාධිය ලබා ගෙන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් 1996 දී න්‍යෂ්ඨික විද්‍යාව පිළිබඳ MSc උපාධිය ලබා ගත්තේය.

රංජිත් මහතා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියේ (ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ පූර්වගාමි ආයතනය) විද්‍යාත්මක නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය 1987 ජුනි 01 දින ආරම්භ කර අතර ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරියෙකු ලෙස පත්වන තෙක් 2015 ජනවාරි 01 දක්වා අධ්‍යක්ෂ (විකිරණ ආරක්ෂණ සහ රෙගුලාසි) ලෙස එහි සේවය කර ඇත.

රංජිත් මහතා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ හා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ බාහිර කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.

 

බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ ආනයන / අපනයන පාලනය

 

අයනීකරණ විකිරණ (සියලු වර්ගවල විකිරණ භාවිත පහසුකම් හා විකිරණ ප්‍රභව) සහ ඒවා ආනයනය හා අපනයනය පාලනය කිරීම අධ්‍යක්ෂ (අවසර ලබාදීම්) යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ (අවසර ලබාදීම්) ලෙස වසර 23 කට අධික අත්දැකීම් ලබා ඇති ටී.එච් සුනිල් ශාන්ත මහතා කටයුතු කරයි.

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ ආනයන හා අපනයන පාලන කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ වසර 18 කට අධික අත්දැකීම් ලබා ඇති නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (කර්මාන්ත - යෙදුම්, ආනයන හා අපනයන) කපිල ද සිල්වා මහතා විසිනි.

වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ වසර 17 කට අධික අත්දැකීම් ලබා ඇති නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (අවසර ලබාදීම, වෛද්‍ය) සුමිත් කොළඹගේ මහතා විසිනි

 

විකිරණ ආරක්ෂණ පරීක්ෂණ සහ බලාත්මක කිරීම

 

විකිරණ මුලාශ්‍ර පරීක්ෂා කිරීම හා බලාත්මක කිරීමේ කටයුතු අධ්‍යක්ෂ (පරීක්ෂණ සහ බලාත්මක කිරීම්) යටතේ සිදු කරනු ලැබේ. මෙම තනතුර පුරප්පාඩු වන බැවින් මෙම කාර්යය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා යටතේ සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වේ.

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ විකිරණ ආරක්ෂා පරක්ෂාවන් සිදු කිරීම සහ අනුකූල නොවීම සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීම පිලිබඳ කටයුතු කරනු ලබන්නේ වසර 17 කට අධික අත්දැකීම් ඇති නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පරීක්ෂණ-කර්මාන්ත හා බලාත්මක කිරීම) ප්‍රගීත් කඩදුන්න මහතා විසිනි.

වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විකිරණ ආරක්ෂා පරක්ෂාවන් සිදු කිරීම පිලිබඳ කටයුතු කරනු ලබන්නේ වසර 17 කට අධික අත්දැකීම් ඇති නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පරීක්ෂණ-වෛද්‍ය) නීල් ප්‍රනාන්දු මහතා විසිනි.