අපගේ පිහිටුම

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ලිපිනය
ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව,
අංක 977/18,
නුවර පාර,
බුලුගහ හන්දිය,
කැලණිය,
ශ්‍රී ලංකාව.
පොදු දුරකථන
+94 11 2987860
සභාපති  +94 11 23054804
අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් +94 11 2987858
ෆැක්ස් +94 11 2987857

 

හදිසි ඇමතුම් ස්ථානය
අනිල් රංජිත් මහතා,
අධ්‍යක්‍ෂ,
ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව,
සෘජු දුරකථන +94 11 2987858
ජංගම +94 71 8111650