නාමය බල පැවැත්වීම

තත්වය

න්‍යෂ්ටික අනතුරු පුර්ව දැනුම් දීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය 1991-02-11 ප‍්‍රවේශය- 1991-01-11
න්‍යෂ්ටික අනතුරකදී හෝ විකිරණශිලි හදිසි අවස්ථාවකදී ආධාර කිරීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය 1991-02-11 ප‍්‍රවේශය- 1991-01-11
න්‍යෂ්ටික ප‍්‍රවේශම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය 1999-11-09 ප‍්‍රවේශය- 1999-08-11
ජතයාන්තර පරමාණුක බලශක්ති එජන්සියේ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය ලබා දීමට අදාළ සංශෝ්ධිත අතිරේක ගිවිසුම 1979-09-18 අත්සන් තැබීම- 1979-09-18
න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව හා තාක්ෂණයට අදාළ 1987 කලාපීය සහයෝගීතා ගිවිසුමේ දිගුවක් ලෙස වු තුන්වෙනි ගිවිසුම 2002-04-26 පිළිගැනීම- 2002-04-26
න්‍යෂ්ටික ආයුධ ප‍්‍රගුණනය වැළක්ව්මේ ගිවිසුමට අදාල ආරක්ෂණ ගිවිසුම 1984-08-06

අත්සන් තැබීම-1980-07-05

කාර්යයට ඇතුලත් වුයේ-

1984-08-06