ශ්‍රී ලංකා පොලිස් (විශේෂ කාර්ය බලකායේ) ආරාධනයකට අනුව 2019 මාර්තු 06 සිට 08 දක්වා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් කටුකුරුන්ද ශ්‍රී ලංකා පොලිස් (විශේෂ කාර්ය බලකාය) පුහුණු පාසලේ නිලධාරීන් සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩමුළුව සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ සිදුවීම් හා ඒවාට සුදානම් වීම පිලිබඳ දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස ඇතුලත් විය.

මෙම දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස සිදු කරන ලද්දේ න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ සහ ඒවාට අවශ්‍ය වන උපකරණ පිලිබඳ හසල දැනුමක් ඇති ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක K.K.P.I.K. කඩදුන්න මහතා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක S.S.K. කොළඹගේ මහතා විසිනි. විද්‍යාත්මක නිලධාරී H.J. ප්‍රේමකුමාර මහතා විසින් විකිරණ සමීක්ෂණ උපකරණ භාවිතය පිලිබඳ හඳුන්වා දීමක් සිදු කරන ලදී

දේශන කිහිපයකින් පසුව “විකිරණ හදිසි අවස්ථාවකදී විකිරණශීලි ප්‍රභවය සුරක්ෂිතතාවයට පත් කිරීම ”හා “විකිරණ හදිසි අවස්ථාවකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම” පිලිබඳ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාසයන් සුදානම් කරන ලදී. එහිදී ශ්‍රී ලංකා පොලිස් (විශේෂ කාර්ය බලකායේ) පුහුණු පාසලේ නිලධාරීන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කණ්ඩායම් කිහිපයකට බෙදා එක් එක් කණ්ඩායම් වල කාර්යභාරයන් සිදුකිරීමට ලබා දුන් අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් මාර්ගෝපදේශන ලබාදෙන ලදී.

දේශන සහ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස අවසානයේ ලද පුහුණුව හා එහි ප්‍රතිපල පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්ද සිදු කරන ලදී.

1

2

3

4

5

6

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් ගුවන් හමුදාවේ පුහුණු ගිනි නිවීම් භටයන් 49 ක් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාවක් 2018 සැප්තැම්බර් 06 දින උදැසන 9 සිට සවස 4 දක්වා පවත්වන ලදී. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් “මුලික විකිරණ භෞතික විද්‍යාව, විකිරණ වල ජීව විද්‍යාත්මක බලපෑම්, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නීති පද්ධතිය සහ අවශ්‍යතාවන්, විකිරණ හදිසි අවස්ථාවන්හිදී සුදානම් කිරීම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම, න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ යෙදීම්” පිළිබද දේශනයන් පවත්වන ලදී. මෙම දේශන වලින් පසුව “විකිරණ මිනුම් උපකරණ සහ ඒවා ප්‍රයෝගිකව භාවිතය ” පිලිබඳ අභ්‍යාසක් සිදු කරන ලදී.

1

2

3

4

5

6

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා - V2025” ප්‍රදර්ශනය සඳහා ප්‍රදර්ශන කුටියක් ඉදිරිපත් කල අතර එමගින් මුලිකව අ.පො.ස (උ.පෙළ) විද්‍යා විෂය ධාරාව් හදාරන සිසුන් හට සහ කාර්මික හා වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අයනිකාරක විකිරණ භාවිතා කරන්නන් සහ මහජනතාව සඳහා “අයනිකාරක විකිරණ වල භාවිත” පිලිබඳ දැනුම ලබාදීම සිදු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභා ප්‍රදර්ශන කුටිය “අයනිකාරක විකිරණ, ඒවායේ භාවිත, විකිරණ අනතුරු සහ ඒ සඳහා සුදානම, භාවිතා කරන උපකරණ” පිලිබඳ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ සහ පෝස්ටර් වලින් සමන්විත විය.

ඒවා මගින්,

  • අයනීකරණ විකිරණ පිලිබඳ මුලික කරුණු, මිනුම් සහ විකිරණ ආවරණ පිළිබද විදහා දැක්වෙන ආකෘතිය.
  • විකිරණ හදිසි අපදා සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ.
  • ඉහල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුත් විකිරණ ප්‍රභව වල භෞතික ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ.
  • විකිරණශීලි උපකරණ සහ ප්‍රභව ආරක්ෂාකාරීව භාවිතා කිරීමේ ක්‍රම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ අයනිකාරක විකිරණ නියාමන කටයුතු සිදුවන ආකාරය.

පිළිබද පුළුල් දැනුමක් සියලු දෙනා හට ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් හට හැකි විය.

1

2

3

ශ්‍රී ලංකා නාවුක හමුදාවේ නාවුක හා සමුද්‍රීය ඇකඩමිය විසින් සිදු කරන ලද ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් නාවික හමුදාවේ අභ්‍යාසලාභී ඉංජිනේරු යාන්ත්‍රික නාවිකයින් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාවක් පවත්වන ලදී. ඉහත ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගින් එක්දින පුහුණු පාඨමාලාවක් 2018 අප්‍රේල් 24 දින උදැසන 9 සිට සවස 4 දක්වා පවත්වන ලදී. මෙම පාඨමාලාවේ මුලික අරමුණ වුයේ විකිරණ හා න්‍යෂ්ඨික තාක්ෂනය පිලිබඳ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවෙහි කාර්යභාරය පිළිබදව පුළුල් දැනුමක් ලබාදීමයි. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් “මුලික විකිරණ භෞතික විද්‍යාව, විකිරණ වල ජීව විද්‍යාත්මක බලපෑම්, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නීති පද්ධතිය සහ අවශ්‍යතාවන්, විකිරණ හදිසි අවස්ථාවන්හිදී සුදානම් කිරීම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම, න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ යෙදීම්” පිළිබද දේශනයන් පවත්වන ලදී. මෙම දේශන වලින් පසුව “විකිරණ මිනුම් උපකරණ සහ ඒවා ප්‍රයෝගිකව භාවිතය ” පිලිබඳ අභ්‍යාසක් සුදානම් කරන ලදී.

1

1

1

1

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ආරාධනයකට අනුව 2018 මාර්තු 29 දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් කටුනායක ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගිනි නිවීම් පාසලේ නිලධාරීන් සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩමුළුව සඳහා න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ සිදුවීම් හා ඒවාට සුදානම් වීම පිලිබඳ දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස ඇතුලත් විය.

මෙම දේශන හා ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස සිදු කරන ලද්දේ න්‍යෂ්ඨික හා විකිරණ හදිසි සුදානම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිලිබඳ සහ ඒවාට අවශ්‍ය වන උපකරණ පිලිබඳ හසල දැනුමක් ඇති ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක K.K.P.I.K. කඩදුන්න මහතා සහ විද්‍යාත්මක නිලධාරී H.J. ප්‍රේමකුමාර මහතා විසිනි.

දේශන කිහිපයකින් පසුව “විකිරණ හදිසි අවස්ථාවකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම” පිලිබඳ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාසක් සුදානම් කරන ලදී. එහිදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ගිනි නිවීම් පාසලේ නිලධාරීන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කණ්ඩායම් කිහිපයකට බෙදා එක් එක් කණ්ඩායම් වල කාර්යභාරයන් සිදුකිරීමට ලබා දුන් අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරීන් විසින් මාර්ගෝපදේශන ලබාදෙන ලදී.

දේශන සහ ක්ෂේත්‍ර අභ්‍යාස අවසානයේ ලද පුහුණුව හා එහි ප්‍රතිපල පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්ද සිදු කරන ලදී.