අංක 977/18, නුවර පාර, බුළුගහ හංදිය,
කැලණිය

දුරකථන : +9411 2987860
ෆැක්ස් : +9411 2984099

පරිපාලන ව්‍යුහය


  • SO / SSO - විද්‍යාත්මක නිලධාරී / ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාත්මක නිලධාරී
  • Int. Auditor - අභ්‍යන්තර විගණක
  • LO / BS - නීති නිලධාරී / මණ්ඩල ලේකම්
  • TO - තාක්ෂණික නිලධාරී
  • මුදල් හා සැපයුම් නිලධාරී
  • AO - පරිපාලන නිලධාරී
  • ME - කළමනාකරණ විධායක
  • MA - කළමනාකරණ සහකාර
  • TA - තාක්ෂණික සහකාර
  • Off. Aide - කාර්යාල සහායක