අංක 977/18, නුවර පාර, බුළුගහ හංදිය,
කැලණිය

දුරකථන : +9411 2987860
ෆැක්ස් : +9411 2984099

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 2014 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත යටතේ 2015 ජනවාරි 01 වන දින ආරම්භ කරන ලද අතර දැනට එය විදුලිබල අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. පනතෙහි විධිවිධානවලට අනුව, අයනීකරණ විකිරණ සම්බන්ධව නියාමනය කිරීම හා, විකිරණ ප්‍රභව වල ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම සහ විකිරණ ප්‍රභව වල ආරක්ෂාව සහ න්‍යෂ්ඨික සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතීන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ වගකීම් සහතික කිරීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට පැවරී ඇත.

අපගේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

බලපත්‍ර ලබාදීම සහ අනුමත කිරීම්

විකිරණ ආරක්ෂණ පරීක්ෂාවන්

විකිරණශීලී හදිසි සූදානම

පුහුණු සහ දැනුවත්කිරීම්

කැබිනට් අමාත්‍යතුමා


ගරු. කංචන විජේසේකර මහතා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා


එම්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ මහතා

සභාපතිතුමා


2021 සැප්තැම්බර් 6 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස සිඩ්නි ගජනායක මහතා පත් කරන ලදී. එතුමා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් B.Com (විශේෂ) උපාධිය ලබා ගෙන එංගලන්තයේ කීලි විශ්ව විද්‍යාලයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ MSc උපාධියක් ලබාගෙන ඇත.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා


2015 නොවැම්බර් මස 3 වන දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ පළමු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස එච්.එල්. අනිල් රංජිත් මහතා පත් කරන ලදී. 1985 දී කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් BSc (භෞතික විද්‍යා-ගෞරව) උපාධිය ලබා ගෙන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් 1996 දී න්‍යෂ්ඨික විද්‍යාව පිළිබඳ MSc උපාධියක් read more