இல. 977/18, கண்டி சாலை , புலுகா சந்தி,
களனி, இலங்கை

Tel: +9411 2987860
Fax: +9411 2984099

இலங்கை அணுசக்தி ஒழுங்குமுறைச் சபையானது 2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க அணுசக்திச் சட்டத்தின் கீழ் (சட்டம்) 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் திகதி ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மின்சக்தி அமைச்சின் கீழ் இயங்குகிறது. சட்டத்தின் விதிகளின்படி, அயனியாக்கும் கதிரியக்கத்தை உள்ளடக்கிய நடைமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல், அணு அல்லது கதிரியக்க அவசர மேலாண்மைக்கான நடவடிக்கைகளை நடத்துதல் மற்றும் கதிர்வீச்சு மூலங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் இலங்கையின் கடமைகளை உறுதிப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஒழுங்குமுறை கவுன்சிலுக்கு பொறுப்பு உள்ளது. அணுசக்தி பாதுகாப்பு, பரவல் தடை மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான சர்வதேச உடன்படிக்கைகள் இலங்கையால் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன.

எமது செயற்பாடுகள்

அனுமதிப்பத்திரங்கள் மற்றும் அங்கீகாரங்கள்

கதிவீச்சுப் பாதுகாப்பு களப்பாpசோதனைகள

அவசரகால தயார்நிலை மற்றும் பதில்

பயிற்சியூம் விழிப்புணாவூம்

மின் அமைச்சர்


கௌரவ. காஞ்சனா விஜேசேகர

மின்துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர்


எம்.பி.டி.யு.கே. மாபா பத்திரனா

தலைவர்


திரு. சிட்னி கஜநாயக்க, இலங்கை அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை கவுன்சிலின் தலைவராக 6 செப்டம்பர், 2021 முதல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.திரு.கஜநாயகம் ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா பல்கலைக்கழகத்தில் B.Com (சிறப்பு) இல் முதல் பட்டம் பெற்றார், M.Sc. இங்கிலாந்தின் கீலே பல்கலைக்கழகத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் பட்டம் பெற்று தற்போது பிஎச்டி படிக்கிறார்.


பணிப்பாளர் நாயகம்


திரு. அணில் ரன்ஜித் அவர்கள் பேரவையின் முதலாவது பணிப்பாளர் நாயகமாக 2015 நவம்பர் 03 ஆந் திகதி நியமிக்கப்பட்டார். அவர் தனது முதலாவது சிறப்புப் பட்டத்தை 1985 இல் BSc(பௌதீக விஞ்ஞானம்) மேலும் வாசிக்க